ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όροι παροχής υπηρεσιών

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, είτε ως επισκέπτης, εγγεγραμμένος χρήστης ή ως συνδρομητής, εσείς (εφεξής Χρήστης) συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης στο σύνολό τους και χωρίς επιφύλαξη.

Ο χειριστής και ο διαχειριστής του ιστότοπου, https://www.speakingathome.gr, και ο πάροχος υπηρεσιών είναι το Speakingathome, Ltd (εφεξής, SAH), των οποίων τα πλήρη στοιχεία περιέχονται στη νομική ειδοποίηση αυτής της ιστοσελίδας.

Προοίμιο

Το SAH προσφέρει μια πλατφόρμα που συνδέει τους καθηγητές ξένων γλωσσών με τους εγγεγραμμένους χρήστες για την παροχή υπηρεσιών γλωσσικής κατάρτισης. Περιλαμβάνει μαθήματα και πρακτικές συνομιλίας.

1. Τα μέρη της σύμβασης

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης ("όροι") του SAH, ρυθμίζουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του SAH και των εγγεγραμμένων μεμονωμένων χρηστών.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες, ο Χρήστης διασφαλίζει και δηλώνει ότι ο εν λόγω Χρήστης έχει επαρκή χωρητικότητα για να δεσμεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου διαμονής ή της εθνικότητας του Χρήστη.

Σε περίπτωση ανήλικων χρηστών της υπηρεσίας, θα υπάρχει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι έχει την εξουσία αυτή να δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για λογαριασμό του ανήλικου χρήστη και ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

Τα δικαιώματα ή/και τα credits που συνάπτει ο Χρήστης δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τη δήλωση ρητής συμμόρφωσης της διαβίβασης από το SAH.

2. Καταχώριση και επισημοποίηση της σύμβασης

[object Object]

[object Object]

3. Εγγραφή

Για τη χρήση των υπηρεσιών απαιτείται η καταχώρηση των δεδομένων με τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων που ζητούνται στη Σελίδα Εγγραφής, τη δημιουργία ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Μόνο ένα πρόσωπο ενήλικας και πλήρους ικανότητας να δεσμεύεται από τους όρους που απαιτούνται από τη νομοθεσία ισχύει για την περίπτωση. Οι ανήλικοι μαθητές θα πρέπει να στείλουν ένα e-mail επισυνάπτοντας εξουσιοδότηση από τους νόμιμους καθηγητές τους.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες, ο Χρήστης διασφαλίζει και δηλώνει ότι ο εν λόγω Χρήστης έχει επαρκή χωρητικότητα για να δεσμεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου διαμονής ή της εθνικότητας του Χρήστη.

[object Object]

4. Χρήση της ιστοσελίδας από τους Χρήστες: Προϋποθέσεις, τιμές, όροι πληρωμής και κυρώσεις.

Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το SAH θα γίνονται online μέσω Skype. Το SAH δεν προσφέρει, σε καμία μορφή, επιτόπιες υπηρεσίες.

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

5. Συμβατικές υποχρεώσεις του Χρήστη

[object Object]

Εάν ο Χρήστης γνωρίζει ότι τα στοιχεία σύνδεσής του έχουν αποκαλυφθεί σε τρίτους, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του αμέσως. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στο SAH.

[object Object]

Το SAH δεν εγγυάται τη συμβατότητα των υπηρεσιών του με το μεμονωμένο λογισμικό ή υλικό του υπολογιστή του χρήστη.

6. Πνευματική ιδιοκτησία

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

7. Οφέλη του SAH, η διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων

Το SAH προσφέρει τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους και εγγυάται τεχνική προσβασιμότητα σε ιστοσελίδες 97% του μήνα.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, το SAH δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι:

[object Object]

8. Ευθύνη και περιορισμοί ευθύνης του SAH

Η μοναδική λειτουργία του SAH είναι να παρουσιάσει μια υπηρεσία διαμεσολάβησης μεταξύ δασκάλων και Χρηστών. Ως εκ τούτου, αμφότερα τα μέρη - SAH και Χρήστες - αναγνωρίζουν ρητά ότι η δραστηριότητα και η ευθύνη του SAH περιορίζεται στην ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης κατανοήσει ότι τα πρότυπα που παρέχονται από το SAH προς όφελος ορισμένων μαθημάτων ή από την πλευρά ορισμένων από τους δασκάλους δεν έχουν εκπληρωθεί, ο Χρήστης, πριν από την υποβολή οποιασδήποτε αξίωσης, συμφωνεί να κατευθύνει στο SAH την αντίστοιχη αξίωση μέσω email, παρέχοντας οποιαδήποτε διαθέσιμα αντικειμενικά δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία. Συμπεριλάβετε το βίντεο εάν πραγματοποιήθηκε τέτοια εγγραφή.

Σε περίπτωση που πιστωθεί από το SAH, και μετά από ακρόαση του δασκάλου, μια κακή παροχή υπηρεσιών, το SAH θα επιστρέψει την πληρωμή, που αντιστοιχεί στο μάθημα που ήταν το αντικείμενο της αξίωσης.

Σε κάθε περίπτωση, με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, ο Χρήστης συμφωνεί ότι το SAH είναι υπεύθυνο μόνο μέχρι το μέγιστο ποσό που ισοδυναμεί με την αξία των credits που χρεώνονται στον Χρήστη για το μάθημα που αποτελεί το αντικείμενο της αξίωσης.

Η χρήση της ιστοσελίδας του SAH ή των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ευθύνη του Χρήστη. Δεδομένων των περιστάσεων του περιβάλλοντος και των μέσων, το SAH, παρά το γεγονός ότι έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την ασφάλισή του, δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως ότι το περιεχόμενο που συνδέεται με την υπηρεσία δεν περιέχει σφάλματα ή ότι η χρήση του εν λόγω υλικού δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Το SAH δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ότι οι λειτουργικές πτυχές του ιστότοπου δεν περιέχουν σφάλματα ή ότι ο ιστότοπος ή οι διακομιστές που τον καθιστούν διαθέσιμο δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Το SAH διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν σφάλματα στον ιστότοπό του.

Εάν η χρήση από τον Χρήστη της Ιστοσελίδας ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης ιδιοκτησίας, υλικού, εξοπλισμού ή δεδομένων, ή προκαλεί τραυματισμό σε ανθρώπους ή ζημιά σε ιδιοκτησία, η εταιρεία δεν ευθύνεται για τα έξοδα που προκύπτουν.

Ο χρήστης λαμβάνει ταυτόχρονα προστατευτικά μέτρα στους υπολογιστές του που θεωρούνται γενικά κατάλληλα

9. Αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις

Το SAH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να παρατείνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στο μέλλον. Τυχόν αλλαγές ή προσθήκες θα υποδεικνύονται, σύμφωνα με την επιλογή του SAH, στον Ιστό ή μέσω email μεμονωμένα σε κάθε Χρήστη που είναι εγγεγραμμένος στη διεύθυνση email που έχει καταχωρηθεί κατά τη στιγμή των αλλαγών.

Εάν ο Χρήστης δεν εναντιωθεί ρητά πριν από το τέλος της περιόδου της συνδρομής του ή εντός ενός μηνός, οι αλλαγές ή οι προσθήκες θα θεωρούνται αποδεκτές.

10. Κυρώσεις, καταγγελία και ανάκληση

Το SAH διατηρεί το δικαίωμα, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του Χρήστη, όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης από την άλλη πλευρά κατά των ισχυόντων νόμων, των δικαιωμάτων τρίτων ή της παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, να:

[object Object]

2. Καταγγελία της συμφωνίας χρήστη

(α) έκτακτος τερματισμός και κλείσιμο λογαριασμού από το SAH

Το SAH διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με τον Χρήστη με έκτακτο τρόπο και να αποτρέψει την πρόσβαση σε ιστότοπους σε περίπτωση παραβίασης από τον Χρήστη οποιουδήποτε από τα σημεία που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και όταν ο Χρήστης:

[object Object]

Σε περίπτωση τερματισμού και ακύρωσης του λογαριασμού από το SAH με τους παραπάνω όρους, ο Χρήστης που υπόκειται σε αυτήν την ποινή, δεν δικαιούται την ανάκτηση του δεσμευμένου λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσβαση απαγορεύεται ακόμη και αν γίνεται μέσω άλλων λογαριασμών ή ονομάτων χρήστη.

Η ακύρωση του λογαριασμού Χρήστη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου θα δημιουργήσει το δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του SAH, τουλάχιστον, το ποσό που καταβάλλεται από τον Χρήστη για credits που δεν καταναλώνονται κατά τη στιγμή της ακύρωσης. Με ελάχιστο πάγιο ποσό 200 € ως αποζημίωση για τα διαχειριστικά, διοικητικά, οικονομικά ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα που βαρύνουν το SAH

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν περιορίζει την ευθύνη του Χρήστη για τις ενέργειές του και το SAH επιφυλάσσεται ρητά για πολλές ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για την υπεράσπιση των συμφερόντων του οποιουδήποτε είδους ή την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε.

(β) η καταγγελία της σύμβασης από τον Χρήστη μπορεί να επέλθει ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση. Η εν λόγω παραίτηση του Χρήστη από τη σύμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ έναν μήνα πριν από τη μέγιστη περίοδο ισχύος των υφιστάμενων credits που καθορίζεται στην ενότητα 4.1 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και με την αποστολή email στη διεύθυνση.

Μόλις ασκηθεί αυτό το δικαίωμα μονομερούς επίλυσης από τον Χρήστη, το SAH θα προχωρήσει στην επιστροφή των ακόλουθων ποσών στον χρήστη ανάλογα με τις περιστάσεις.

[object Object]

(γ) η σύμβαση από το SAH μπορεί να καταγγελθεί από το SAH ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε Χρήστη.

Σε αυτήν την περίπτωση, το SAH θα καταβάλει στον Χρήστη το ποσό των credits που αγόρασε και δεν χρησιμοποίησε.

Η κοινοποίηση της καταγγελίας της συμφωνίας από το SAH θα πραγματοποιηθεί με επιστολή στη διεύθυνση email που αναφέρεται ως τοποθεσία των ειδοποιήσεων χρήστη.

Το SAH, σε περίπτωση μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, θα προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν από τον Χρήστη και δεν χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά.

3. Η αίτηση ακύρωσης μιας σύμβασης πρέπει να αποστέλλεται εγγράφως με email από το email που είναι καταχωρημένο στον λογαριασμό του SAH.

Η ακύρωση από το SAH γίνεται γραπτώς, με φαξ ή με email.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία, ακυρότητα

Η σύμβαση που περιέχεται σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις υπόκειται στο δίκαιο της Ισπανίας.

Οι συμβαλλόμενοι στη σύμβαση που υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμφωνούν να υποβάλλουν στα δικαστήρια της Μαδρίτης, σε τυχόν διαφορές επί του αντικειμένου, του περιεχομένου ή της ερμηνείας τους, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος περί επιβολής δεν ορίζει διαφορετικά.

Εάν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κηρυχθούν άκυρες από δικαστήριο, η εν λόγω κήρυξη ακυρότητας δεν θα επηρεάσει το κύρος των άλλων ρητρών της σύμβασης, οι οποίες παραμένουν έγκυρες, εφαρμοστέες και εκτελεστές από τα μέρη.