ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όροι παροχής υπηρεσιών

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, είτε ως επισκέπτης, εγγεγραμμένος χρήστης ή ως συνδρομητής, εσείς (εφεξής Χρήστης) συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης στο σύνολό τους και χωρίς επιφύλαξη.

Ο χειριστής και ο διαχειριστής του ιστότοπου, https://www.speakingathome.gr, και ο πάροχος υπηρεσιών είναι το Speakingathome, Ltd (εφεξής, SAH), των οποίων τα πλήρη στοιχεία περιέχονται στη νομική ειδοποίηση αυτής της ιστοσελίδας.

Προοίμιο

Το SAH προσφέρει μια πλατφόρμα που συνδέει τους καθηγητές ξένων γλωσσών με τους εγγεγραμμένους χρήστες για την παροχή υπηρεσιών γλωσσικής κατάρτισης. Περιλαμβάνει μαθήματα και πρακτικές συνομιλίας.

1. Τα μέρη της σύμβασης

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης ("όροι") του SAH, ρυθμίζουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του SAH και των εγγεγραμμένων μεμονωμένων χρηστών.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες, ο Χρήστης διασφαλίζει και δηλώνει ότι ο εν λόγω Χρήστης έχει επαρκή χωρητικότητα για να δεσμεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου διαμονής ή της εθνικότητας του Χρήστη.

Σε περίπτωση ανήλικων χρηστών της υπηρεσίας, θα υπάρχει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι έχει την εξουσία αυτή να δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για λογαριασμό του ανήλικου χρήστη και ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

Τα δικαιώματα ή/και τα credits που συνάπτει ο Χρήστης δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τη δήλωση ρητής συμμόρφωσης της διαβίβασης από το SAH.

2. Καταχώριση και επισημοποίηση της σύμβασης

2.1 Η χρήση του SAH έχει ως προϋπόθεση την εγγραφή με τη συμπλήρωση μιας φόρμας εγγραφής και την αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου.

Η σύμβαση μεταξύ του ενδιαφερόμενου μέρους και του SAH επισημοποιείται μόνο με την ενέργεια της Εγγραφής στον Ιστότοπο και μετά την αποδοχή που εκφράζεται στους παρόντες όρους.

2.2 Διαδικασία για την επισημοποίηση της Σύμβασης χρήσης

Η επισημοποίηση της σύμβασης χρήσης με το SAH θα πραγματοποιηθεί ως εξής.

Ο Χρήστης της υπηρεσίας Academy ζητά την επισημοποίηση μιας σύμβασης για τη χρήση της ιστοσελίδας συμπληρώνοντας, επιβεβαιώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα εγγραφής και αφού έχει αποδεχτεί την Πολιτική απορρήτου και τους παρόντες όρους. Το σύστημα θα συλλέξει αυτό το αρχείο και την IP του Χρήστη και θα στείλει μια επιβεβαίωση που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση email.

Με την αποστολή του συνδέσμου, θα επισημοποιηθεί μια σύμβαση μεταξύ του SAH και του χρήστη για τη χρήση των ίδιων των υπηρεσιών.

3. Εγγραφή

Για τη χρήση των υπηρεσιών απαιτείται η καταχώρηση των δεδομένων με τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων που ζητούνται στη Σελίδα Εγγραφής, τη δημιουργία ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Μόνο ένα πρόσωπο ενήλικας και πλήρους ικανότητας να δεσμεύεται από τους όρους που απαιτούνται από τη νομοθεσία ισχύει για την περίπτωση. Οι ανήλικοι μαθητές θα πρέπει να στείλουν ένα e-mail επισυνάπτοντας εξουσιοδότηση από τους νόμιμους καθηγητές τους.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες, ο Χρήστης διασφαλίζει και δηλώνει ότι ο εν λόγω Χρήστης έχει επαρκή χωρητικότητα για να δεσμεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου διαμονής ή της εθνικότητας του Χρήστη.

3.1 Χρήση ιστοσελίδων από χρήστες

 1. Ο Χρήστης - ο οποίος θα αποκτήσει τέτοια ιδιότητα ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2 των παρόντων όρων - μπορεί να εγγραφεί με την πληρωμή των τιμών, των υπηρεσιών που προσφέρονται από το SAH με τους όρους όπως περιγράφονται λεπτομερώς αργότερα στην παρούσα συμφωνία.
 2. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του αντίστοιχου κωδικού πρόσβασης. Έτσι, ο Χρήστης θα είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας που παρέχεται από το SAH μέσω πρόσβασης με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του εν λόγω Χρήστη.
 3. Το SAH μπορεί να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν:
  • Ο χρήστης παραβιάζει σοβαρά οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους χρήσης ή τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του SAH.
  • Ο χρήστης χρησιμοποιεί την υπηρεσία για παράνομη ή εγκληματική δραστηριότητα.
  • Υπάρχει η υποψία μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ενός ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασης.
  • Υπάρχει προεπιλογή ή επιστροφή χρέωσης μιας συνδρομής.
  • Υπάρχει δόλια ή καταχρηστική χρήση στην απόκτηση του δοκιμαστικού μαθήματος.

   4. Χρήση της ιστοσελίδας από τους Χρήστες: Προϋποθέσεις, τιμές, όροι πληρωμής και κυρώσεις.

   Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το SAH θα γίνονται online μέσω Skype. Το SAH δεν προσφέρει, σε καμία μορφή, επιτόπιες υπηρεσίες.

   4.1 Όροι παροχής υπηρεσιών

   Η υπηρεσία θα παρέχεται από γηγενείς καθηγητές της γλώσσας που ζητά ο Χρήστης μεταξύ αυτών που προσφέρονται από το SAH.

   Ο Χρήστης αποκτά μονάδες που ενδέχεται να εξαργυρωθούν για υπηρεσίες μέσω Skype σύμφωνα με τον χρόνο και το credit που καθορίζεται για κάθε μάθημα.

   Τέτοια credits θα έχουν ισχύ ενός έτους. Ως εκ τούτου, εάν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα credits δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ο Χρήστης αποδέχεται ότι το δικαίωμα χρήσης τους έχει χαθεί και συναινεί ρητά ότι παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε επιστροφή ποσών που αντιστοιχούν σε πιστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν εντός αυτής της περιόδου.

   4.2 Παροχή υπηρεσιών

   Μόλις πληρωθεί μια συνδρομή, ο Χρήστης αποκτά credits που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα που ταιριάζει στον Χρήστη με βάση τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών κατά τη στιγμή που ζητήθηκε από τον Χρήστη.

   Κατόπιν αιτήματος ενός μαθήματος από τον Χρήστη για ώρα και ημερομηνία, το SAH θα δείξει στους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς του Χρήστη και τις ώρες διαθεσιμότητάς τους από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν για να προγραμματίσει ένα μάθημα.

   Τα μαθήματα θα κρατηθούν από τον χρήστη μέσω της πύλης, δεδομένης της απαιτούμενης ελάχιστης προειδοποίησης που ορίζεται ειδικά για κάθε έναν από τους εκπαιδευτικούς κατά τη στιγμή της κράτησης.

   Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά την αδυναμία του SAH να παρακολουθεί τα μαθήματα, τόσο για τεχνικούς λόγους όσο και για λόγους που απορρέουν από την κατάλληλη πολιτική αυστηρής συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την Προστασία δεδομένων.

   4.3 Ακύρωση ραντεβού σε περίπτωση συμβάντων

   Και τα δύο μέρη, το SAH και ο χρήστης μπορούν να ακυρώσουν το ραντεβού χωρίς ποινή με ελάχιστη ειδοποίηση 12 ωρών νωρίτερα.

   Η μέθοδος ακύρωσης ραντεβού:

   • Για τον Χρήστη, μέσω της χρήσης της πύλης εντός του προσωπικού λογαριασμού που έχει εκχωρηθεί.
   • Για το SAH, μέσω της αποστολής ενός email στο email του Χρήστη που παρέχεται κατά τη στιγμή της εγγραφής. Ή στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου στον λογαριασμό Skype που παρέχεται από τον Χρήστη κατά τη στιγμή της εγγραφής.

    Ο Χρήστης συμφωνεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό skype που παρέχεται κατά την εγγραφή, κατά την ημερομηνία και την ώρα του δεσμευμένου μαθήματος. Όταν ο μαθητής δεν είναι στην ώρα του, ο Δάσκαλος δεν είναι υποχρεωμένος να παρατείνει το μάθημα στο οποίο ο μαθητής απουσίαζε.

    Το μάθημα θεωρείται ότι έχει δοθεί και η υπηρεσία παρέχεται εάν μετά από 10 λεπτά για μαθήματα 30 λεπτών ή 15 λεπτά για μαθήματα μίας ώρας από τη συμφωνημένη ώρα.

    Εάν κατά την άφιξη του μαθήματος, ο δάσκαλος δεν είναι διαθέσιμος ή συνδεδεμένος, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να στείλει ένα email στο contact@speakingathome.com, ενημερώνοντας το SAH για το περιστατικό. Το SAH, μόλις επιβεβαιώσει το συμβάν, θα προχωρήσει στην επιστροφή χρημάτων στον Χρήστη των credits που αντιστοιχούν στο μάθημα που έχει κρατηθεί και δεν παρέχεται.

    Η αναστολή ενός μαθήματος σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου δεν αναστέλλει την περίοδο ισχύος ενός έτους που έχει οριστεί για τα credits.

    Ακύρωση για λόγους ανωτέρας βίας ή περιστατικού:

    • Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει ένα μάθημα λόγω σημαντικού συμβάντος ανωτέρας βίας ή περιστατικού εξαιρετικής φύσης, ο Χρήστης θα ειδοποιήσει αμέσως το SAH μέσω email με μέγιστη περίοδο 24 ωρών με τους λόγους και τις περιστάσεις που εμπόδισαν την παρουσία του Χρήστη και να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία.

     Σε περίπτωση περίστασης από το SAH, μετά από διαβούλευση με τον ΚΑΘΗΓΗΤΗ, τα credits για το μάθημα που δεν δόθηκε θα επιστραφούν. Αυτό χωρίς καμία επίπτωση στην αναστολή της περιόδου ισχύος της παραγράφου 4.1 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

     • Σε περίπτωση αθέτησης από τον δάσκαλο λόγω σημαντικής δύναμης ή συμβάντος, το SAH θα μεταδώσει στον Χρήστη τον λόγο που παρέχεται από τον δάσκαλο για την αποτυχία εμφάνισης και σε κάθε περίπτωση θα επιστρέψει στον χρήστη το credit για το μάθημα που δεν δόθηκε.

      4.4 Τέλη

      Η τιμή που καταβάλλεται από τον Χρήστη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες καθορίζεται σύμφωνα με τις συμβεβλημένες ώρες και τη διάρκεια των μαθημάτων.

      Τα συγκεκριμένα ποσά των τελών θα αναφέρονται λεπτομερώς στη σελίδα των Τιμών στην πύλη κατά τη στιγμή της απόκτησης των credits.

      Η τροποποίηση της σελίδας Τιμές δεν θα επηρεάσει τις υπάρχουσες πιστώσεις και εκείνες που δεν καταναλώνονται από τον Χρήστη.

      4.5 Τρόπος συνδρομής

      Στη λειτουργία συνδρομής, αυτό θα γίνεται για μηνιαίες ανανεώσιμες περιόδους αυτόματα κατά τη λήξη τους με την αντίστοιχη χρέωση στη φόρμα που επιλέγει ο Χρήστης.

      Εγγράφηκε ένας αριθμός μαθημάτων με αυτόν τον τρόπο, αυτά πρέπει να κρατηθούν από τον Χρήστη εντός ενός μηνός από τη σύναψη της σύμβασης. Μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου χωρίς όλα τα συμβεβλημένα μαθήματα, τα μαθήματα που δεν παρέχονται στην εν λόγω περίοδο θα συσσωρεύονται μόνο μία φορά κατά την επόμενη περίοδο συνδρομής.

      Η συνδρομή μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου συνδρομής. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της συνδρομής, απευθείας από την προσωπική του περιοχή στον Ιστό, χωρίς να ισχυρίζεται οποιαδήποτε αιτία, χωρίς ποινή και χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψει τα συμβεβλημένα μαθήματα και να μη διδάσκεται με τους όρους που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

      4.6 Όροι πληρωμής

      Η πληρωμή των προσφερόμενων υπηρεσιών γίνεται πριν από τον προγραμματισμό των μαθημάτων και την παροχή της υπηρεσίας.

      Το SAH προσφέρει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής για τη χρήση της υπηρεσίας.

      • PayPal
      • Πιστωτική κάρτα (Visa, Mastercard, AMEX)
      • Τραπεζική μεταφορά. (Η πληρωμή θα θεωρείται ότι πραγματοποιείται μόνο από τη στιγμή της παραλαβής της μεταφοράς από το SAH)

       4.7 Περιεχόμενα που περιλαμβάνονται από τους χρήστες

       Το κείμενο, η μουσική, οι εικόνες, τα σχέδια ή η γραφική, καλλιτεχνική και πνευματική έκφραση που εισάγεται από τους χρήστες θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

       Δεδομένης της φύσης της υπηρεσίας, το SAH δεν είναι σε θέση να ελέγξει το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Χρήστες και έτσι ο Χρήστης αναγνωρίζει αυτό το γεγονός συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους. Ο Χρήστης αποδέχεται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη του τύπου που προέρχεται από τα στοιχεία που εισάγονται στη μορφή.

       Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά ότι το SAH παρέχει μόνο ένα μέσο στο οποίο τα στοιχεία που εισήγαγε ο Χρήστης θα είναι η απόλυτη και πλήρης ευθύνη του και ότι το SAH δεν είναι σε θέση να ελέγξει τέτοια στοιχεία...

       Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης συμφωνεί να απέχει από την εισαγωγή στο εργαλείο των ακόλουθων περιεχομένων:

       • Παράνομο περιεχόμενο
       • Περιεχόμενο που θεωρείται πορνογραφικό, χυδαίο ή άσεμνο, παρενοχλητικό ή που θα μπορούσε να θεωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο προσβλητικό, ακόμη και αν δεν παραβίαζε τον νόμο.
       • Άσχετες και ασαφείς περιγραφές
       • Εξτρεμιστικό περιεχόμενο, ρατσιστικό ή ξενοφοβικό ή περιεχόμενο που δημοσιεύεται από απαγορευμένες ομάδες
       • Περιεχόμενο που παρεμβαίνει στα δικαιώματα τρίτων (ιδίως στα δικαιώματα ενός ατόμου, στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων)
       • Περιεχόμενο που θα μπορούσε να θεωρηθεί εμπορική διαφήμιση ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο
       • Περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει τη δημόσια εικόνα, τη φήμη ή το εμπορικό σήμα του SAH, καθώς και τους συνεργάτες του, τους εργαζόμενους, άλλους χρήστες της υπηρεσίας ή τρίτους.

        Το SAH διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταργήσει την εγγραφή του χρήστη που χρησιμοποιεί ή εισάγει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα περιεχόμενα. Οποιοδήποτε υπόλοιπο τμήμα της συνδρομής δεν θα επιστραφεί σε αυτήν την περίπτωση.

        Σε κάθε περίπτωση, θα γίνει κατανοητό ότι υπάρχει εύλογη υποψία σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων για την οποία το SAH προειδοποιήθηκε από τρίτους, κατόχους ή κατά των δικαιωμάτων, για την ύπαρξη οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Αυτό αποκλείει περιπτώσεις στις οποίες αυτή η προειδοποίηση θα μπορούσε να συναχθεί χωρίς αμφιβολία ότι στερείται ερείσματος.

        Η απαλλαγή και ο αποκλεισμός από την υπηρεσία είναι αναστρέψιμοι, από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι η καχυποψία στερείται ερείσματος. Σε καμία περίπτωση ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους, ο Χρήστης παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει οποιοδήποτε είδος αποζημίωσης για αυτήν την περίπτωση.

        4.8 Καταγραφή μαθημάτων

        Το SAH, μεταξύ των συμπληρωματικών υπηρεσιών του, διευκολύνει τη δυνατότητα καταγραφής των μαθημάτων από τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλεί η καταγραφή αυτή στον Χρήστη.

        Επειδή το SAH δεν συμμετέχει στην πράξη της καταγραφής, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ολοκλήρωση, η οποία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργία των τεχνικών μέσων ή της σύνδεσης που είναι απαραίτητα για τον Χρήστη και τον ΔΑΣΚΑΛΟ της εν λόγω καταγραφής. Μέσα στα οποία το SAH δεν έχει πρόσβαση.

        Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η καταγραφή των μαθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ρητού αιτήματος του Χρήστη κατά τη στιγμή του αιτήματος για την ηχογράφηση και τους όρους που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου του SAH. Η καταγραφή θα γίνει και θα σας αποσταλεί απευθείας από τον ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για παροχή στον Χρήστη, ως μέσο ανάλυσης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ή σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα: Χρήστης, Δάσκαλος, SAH.

        Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά ότι το SAH δεν αποθηκεύει τις ηχογραφήσεις στους διακομιστές του ή δεν έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές. Και ότι οποιαδήποτε αξίωση ή άσκηση δικαιωμάτων για την εν λόγω ηχογράφηση, το περιεχόμενο ή τη χρήση της εκτός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα πρέπει να απευθύνεται στον εκπαιδευτικό στον υπολογιστή του οποίου αποθηκεύεται το αρχείο της ηχογράφησης.

        Για την παράδοση της ηχογράφησης, ο Χρήστης πρέπει να θέσει στη διάθεση του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα έχει στην κατοχή του την καταγραφή, έναν μηχανισμό αποθήκευσης στο cloud που έχει οργανωθεί για το σκοπό αυτό ή διατηρώντας τη σύνδεση με τον δάσκαλο για επαρκές χρονικό διάστημα για τη μετάδοση του αρχείου μέσω Skype στην ώρα και την ημερομηνία που καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό.

        Η καταγραφή του μαθήματος δεν θα συνεπάγεται καμία επιπλέον χρέωση σε credits που αγοράζονται από τον Χρήστη.

        Έναν μήνα μετά την ηχογράφηση χωρίς κανένα παράπονο ή αξίωση σε ένα μάθημα, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ υποχρεούται με σύμβαση να διαγράψει τις ηχογραφήσεις με αποκλειστική του ευθύνη. Χωρίς εκείνη τη στιγμή η ανάκτησή του είναι δυνατή.

        4.9 Προσφορά δωρεάν δοκιμαστικού μαθήματος

        Το SAH, στην πρόθεσή του να δημοσιοποιήσει την υπηρεσία του, μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα σε νέους μαθητές χωρίς να υπονοεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση εκ μέρους του SAH πέρα από αυτό το ένα μάθημα.

        Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να απολαύσετε αυτό το δωρεάν μάθημα, ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει τα βήματα εγγραφής που ορίζονται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις και στην Πολιτική απορρήτου ιστού.

        Κάθε άτομο μπορεί να απολαύσει ένα μόνο δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα της υπηρεσίας. Η μη παρουσίαση του μαθητή ή οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα προέκυψε κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν δημιουργεί το δικαίωμα σε ένα νέο δωρεάν μάθημα, εκτός εάν ορίζεται ρητά και διαφορετικά από το SAH.

        [object Object]

        [object Object]

        [object Object]

        5. Συμβατικές υποχρεώσεις του Χρήστη

        1. Οι χρήστες υποχρεούνται να προστατεύουν τα δεδομένα πρόσβασης στους Ιστότοπους από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους. Η πρόσβαση, ειδικά ο κωδικός πρόσβασης, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, να μεταβιβαστεί ή να μεταδοθεί σε καμία περίπτωση. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη συμπεριφορά που καθίσταται δυνατή λόγω κατάχρησης ή παράνομης χρήσης των στοιχείων σύνδεσης για τη σχετική χρήση των υπηρεσιών SAH λόγω αμέλειας ή εσκεμμένης στάσης του Χρήστη κατά τη φύλαξη των εν λόγω στοιχείων σύνδεσης.

         Εάν ο Χρήστης γνωρίζει ότι τα στοιχεία σύνδεσής του έχουν αποκαλυφθεί σε τρίτους, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του αμέσως. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στο SAH.

         • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής απαιτείται από τον Χρήστη να παρέχει μια διεύθυνση email που να είναι πάντα προσβάσιμη. Ο Χρήστης αποδέχεται τη χρήση αυτής της διεύθυνσης email για ειδοποιήσεις στο πλαίσιο της σχέσης του με το SAH
         • Η έγκυρη διεύθυνση email του Χρήστη είναι αποκλειστικά η τελευταία που κοινοποιήθηκε στο SAH. Σε περίπτωση που αλλάξει το email, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να δώσει μια νέα διεύθυνση email αμέσως στο SAH. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε επίδραση ή ζημιά που προκαλείται από πιθανή έλλειψη ειδοποίησης στη νέα διεύθυνση email.
         • Ο χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί ή προωθεί μηχανισμούς, λογισμικό ή άλλα σενάρια σε σχέση με τη χρήση των ιστοσελίδων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο, να βλάψουν ή να καταστρέψουν τη λειτουργικότητα ή τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας. Και, συγκεκριμένα, συνημμένα ή περιεχόμενο που περιέχει ιούς, ή που είναι σχήματα πυραμίδας, μαζικά μηνύματα email ("spam"), αλυσιδωτό ταχυδρομείο, ή που εμποδίζουν τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων.
         • Ο Χρήστης συμφωνεί να μην τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιούργησε ή διαχειρίζεται το SAH ή οποιοσδήποτε άλλος Χρήστης ή Επαγγελματίας.
         • Ο εγγεγραμμένος Χρήστης αναλαμβάνει ρητά το κόστος παροχής των απαραίτητων τεχνικών μέσων για τη χρήση των υπηρεσιών του SAH, και συγκεκριμένα, του υλισμικού, του απαραίτητου λογισμικού (για παράδειγμα: πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο) και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης δεδομένων.

          Το SAH δεν εγγυάται τη συμβατότητα των υπηρεσιών του με το μεμονωμένο λογισμικό ή υλικό του υπολογιστή του χρήστη.

          6. Πνευματική ιδιοκτησία

          6.1 Ιδιοκτησία του SAH

          • Το SAH είναι κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και επίσης κατέχει ή έχει αδειοδοτήσει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την εικόνα όλου του περιεχομένου που διατίθεται μέσω αυτού.
          • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόσβαση, η περιήγηση ή η χρήση της υπηρεσίας από τον Χρήστη συνεπάγεται αποποίηση, μετάδοση, άδεια ή ολική ή μερική εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων από το SAH.
          • Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά ότι η χρήση της υπηρεσίας που καλύπτεται από τη σύμβαση δεν θα δημιουργήσει κανένα δικαίωμα μετάδοσης πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ούτε χορηγεί στον χρήστη οποιαδήποτε άδεια για το περιεχόμενο που ανήκει στο SAH εκτός των δικαιωμάτων εντός των ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 4 των παρόντων όρων.

           6.2 Απαγόρευση διαθεσιμότητας

           • Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αγνοεί, να διαφεύγει ή να χειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα προσδιορίζουν τα δικαιώματα του SAH, καθώς και τις συσκευές τεχνικής προστασίας, τα ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα ή οποιουσδήποτε μηχανισμούς πληροφοριών ή ταυτοποίησης που ενδέχεται να περιέχονται στο περιεχόμενο.
           • Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση, αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση, εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, δημόσια επικοινωνία, δημιουργία δεύτερων ή επόμενων αντιγράφων ασφαλείας, μεταφόρτωση αρχείων, αλληλογραφία, μετάδοση, χρήση, επεξεργασία ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα εκτός της χρήσης που αφορά ειδικά την υπηρεσία που παρέχεται από το SAH εάν δεν υπάρχει εξουσιοδότηση από τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του SAH.
           • Η χρήση της υπηρεσίας δεν δημιουργεί πνευματική ιδιοκτησία ή οποιαδήποτε βιομηχανικά δικαιώματα επ' αυτής από τον Χρήστη.

            6.3 Χρήση της Ιστοσελίδας

            Απαγορεύονται ρητά τα εξής:

            • Η δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα σε οποιοδήποτε μέσο, καθώς και η πώληση, ενοικίαση, προβολή, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς.
            • Επεξεργασία ή άλλη τροποποίηση οποιουδήποτε υλικού στην Ιστοσελίδα;
            • Η χρήση του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητά τους.
            • Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες του ως μέσο αντιγραφής, αποθήκευσης, παραμονής, μετάδοσης, αποστολής, χρήσης, δημοσίευσης ή διανομής οποιουδήποτε υλικού που αποτελείται από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τύπο ιού ή κακόβουλου κώδικα.
            • Διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας αυτοματοποιημένης και συστηματικής συλλογής δεδομένων εντός ή σε σχέση με τον Ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση του SAH, η οποία εκφράζεται και εγγράφως.

             6.4 Ιδιοκτησία του Δασκάλου

             Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά ότι η χρήση από τον Δάσκαλο μέσων όπως βιβλία, σχέδια, ταινίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν σημαίνει μετάδοση ή άδεια χρήσης οποιωνδήποτε τέτοιων δικαιωμάτων υπέρ του μαθητή.

             Επιπλέον, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ είναι υπεύθυνος για τη χρήση αυτών των στοιχείων, εξαιρώντας το SAH από οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με αυτό.

             7. Οφέλη του SAH, η διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων

             Το SAH προσφέρει τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους και εγγυάται τεχνική προσβασιμότητα σε ιστοσελίδες 97% του μήνα.

             Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, το SAH δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι:

             • Η ιστοσελίδα ή οι υπηρεσίες θα είναι συνεχώς διαθέσιμες, ή
             • Η διαβίβαση δεδομένων προς ή από την ιστοσελίδα έχει ελάχιστη ταχύτητα,

              8. Ευθύνη και περιορισμοί ευθύνης του SAH

              Η μοναδική λειτουργία του SAH είναι να παρουσιάσει μια υπηρεσία διαμεσολάβησης μεταξύ δασκάλων και Χρηστών. Ως εκ τούτου, αμφότερα τα μέρη - SAH και Χρήστες - αναγνωρίζουν ρητά ότι η δραστηριότητα και η ευθύνη του SAH περιορίζεται στην ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας.

              Σε περίπτωση που ο Χρήστης κατανοήσει ότι τα πρότυπα που παρέχονται από το SAH προς όφελος ορισμένων μαθημάτων ή από την πλευρά ορισμένων από τους δασκάλους δεν έχουν εκπληρωθεί, ο Χρήστης, πριν από την υποβολή οποιασδήποτε αξίωσης, συμφωνεί να κατευθύνει στο SAH την αντίστοιχη αξίωση μέσω email, παρέχοντας οποιαδήποτε διαθέσιμα αντικειμενικά δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία. Συμπεριλάβετε το βίντεο εάν πραγματοποιήθηκε τέτοια εγγραφή.

              Σε περίπτωση που πιστωθεί από το SAH, και μετά από ακρόαση του δασκάλου, μια κακή παροχή υπηρεσιών, το SAH θα επιστρέψει την πληρωμή, που αντιστοιχεί στο μάθημα που ήταν το αντικείμενο της αξίωσης.

              Σε κάθε περίπτωση, με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, ο Χρήστης συμφωνεί ότι το SAH είναι υπεύθυνο μόνο μέχρι το μέγιστο ποσό που ισοδυναμεί με την αξία των credits που χρεώνονται στον Χρήστη για το μάθημα που αποτελεί το αντικείμενο της αξίωσης.

              Η χρήση της ιστοσελίδας του SAH ή των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ευθύνη του Χρήστη. Δεδομένων των περιστάσεων του περιβάλλοντος και των μέσων, το SAH, παρά το γεγονός ότι έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την ασφάλισή του, δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως ότι το περιεχόμενο που συνδέεται με την υπηρεσία δεν περιέχει σφάλματα ή ότι η χρήση του εν λόγω υλικού δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Το SAH δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ότι οι λειτουργικές πτυχές του ιστότοπου δεν περιέχουν σφάλματα ή ότι ο ιστότοπος ή οι διακομιστές που τον καθιστούν διαθέσιμο δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Το SAH διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν σφάλματα στον ιστότοπό του.

              Εάν η χρήση από τον Χρήστη της Ιστοσελίδας ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης ιδιοκτησίας, υλικού, εξοπλισμού ή δεδομένων, ή προκαλεί τραυματισμό σε ανθρώπους ή ζημιά σε ιδιοκτησία, η εταιρεία δεν ευθύνεται για τα έξοδα που προκύπτουν.

              Ο χρήστης λαμβάνει ταυτόχρονα προστατευτικά μέτρα στους υπολογιστές του που θεωρούνται γενικά κατάλληλα

              9. Αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις

              Το SAH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να παρατείνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στο μέλλον. Τυχόν αλλαγές ή προσθήκες θα υποδεικνύονται, σύμφωνα με την επιλογή του SAH, στον Ιστό ή μέσω email μεμονωμένα σε κάθε Χρήστη που είναι εγγεγραμμένος στη διεύθυνση email που έχει καταχωρηθεί κατά τη στιγμή των αλλαγών.

              Εάν ο Χρήστης δεν εναντιωθεί ρητά πριν από το τέλος της περιόδου της συνδρομής του ή εντός ενός μηνός, οι αλλαγές ή οι προσθήκες θα θεωρούνται αποδεκτές.

              10. Κυρώσεις, καταγγελία και ανάκληση

              Το SAH διατηρεί το δικαίωμα, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του Χρήστη, όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης από την άλλη πλευρά κατά των ισχυόντων νόμων, των δικαιωμάτων τρίτων ή της παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, να:

              • προειδοποιεί τους χρήστες, ώστε να σταματήσουν την επιβλαβή δραστηριότητα
              • περιορίσει τη χρήση των ιστοτόπων
              • αποφασίσει τον έκτακτο τερματισμό και κλείσιμο του λογαριασμού του Χρήστη

               2. Καταγγελία της συμφωνίας χρήστη

               (α) έκτακτος τερματισμός και κλείσιμο λογαριασμού από το SAH

               Το SAH διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με τον Χρήστη με έκτακτο τρόπο και να αποτρέψει την πρόσβαση σε ιστότοπους σε περίπτωση παραβίασης από τον Χρήστη οποιουδήποτε από τα σημεία που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και όταν ο Χρήστης:

               • παρέχει ψευδή στοιχεία επικοινωνίας, ιδίως ψευδή ή εσφαλμένη διεύθυνση email.
               • διατηρεί προσβλητικές, εξευτελιστικές, επιθετικές, απειλητικές ή ασεβείς συμπεριφορές με τους δασκάλους.
               • διαβίβασε ή μετέφερε τον λογαριασμό του σε άλλον χρήστη.
               • προκάλεσε ζημιές σε άλλους Χρήστες,
               • βλάπτει τη φήμη ή τη δημόσια εικόνα του SAH
               • αναλαμβάνει δραστηριότητες, διατυπώνοντας είτε γνώμες είτε συμπεριλαμβάνοντας παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο
               • αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα που θεωρείται ακατάλληλη στο πλαίσιο της λειτουργίας του SAH
               • έχει μη πληρωμή ή απόρριψη της χρέωσης στον λογαριασμό ή την κάρτα του

                Σε περίπτωση τερματισμού και ακύρωσης του λογαριασμού από το SAH με τους παραπάνω όρους, ο Χρήστης που υπόκειται σε αυτήν την ποινή, δεν δικαιούται την ανάκτηση του δεσμευμένου λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσβαση απαγορεύεται ακόμη και αν γίνεται μέσω άλλων λογαριασμών ή ονομάτων χρήστη.

                Η ακύρωση του λογαριασμού Χρήστη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου θα δημιουργήσει το δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του SAH, τουλάχιστον, το ποσό που καταβάλλεται από τον Χρήστη για credits που δεν καταναλώνονται κατά τη στιγμή της ακύρωσης. Με ελάχιστο πάγιο ποσό 200 € ως αποζημίωση για τα διαχειριστικά, διοικητικά, οικονομικά ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα που βαρύνουν το SAH

                Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν περιορίζει την ευθύνη του Χρήστη για τις ενέργειές του και το SAH επιφυλάσσεται ρητά για πολλές ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για την υπεράσπιση των συμφερόντων του οποιουδήποτε είδους ή την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε.

                (β) η καταγγελία της σύμβασης από τον Χρήστη μπορεί να επέλθει ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση. Η εν λόγω παραίτηση του Χρήστη από τη σύμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ έναν μήνα πριν από τη μέγιστη περίοδο ισχύος των υφιστάμενων credits που καθορίζεται στην ενότητα 4.1 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και με την αποστολή email στη διεύθυνση.

                Μόλις ασκηθεί αυτό το δικαίωμα μονομερούς επίλυσης από τον Χρήστη, το SAH θα προχωρήσει στην επιστροφή των ακόλουθων ποσών στον χρήστη ανάλογα με τις περιστάσεις.

                • Εάν η παραίτηση ή η μονομερής καταγγελία από τον Χρήστη συμβεί κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 ημερών από την απόκτηση των credits και χωρίς να καταναλώσει καμία από αυτά, το SAH θα επιστρέψει όλο το ποσό που καταβλήθηκε.
                • Εάν η παραίτηση ή η μονομερής καταγγελία από τον Χρήστη συμβεί μετά τις πρώτες 30 ημέρες από την απόκτηση των credits ή έχοντας καταναλώσει μερικά από αυτά ακόμη και εντός των πρώτων 30 ημερών, το SAH θα πιστώσει στον Χρήστη μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% των credits που αποκτήθηκαν αλλά δεν καταναλώθηκαν ως αποζημίωση για τα έξοδα διαχείρισης, διοίκησης και χρηματοδότησης

                 (γ) η σύμβαση από το SAH μπορεί να καταγγελθεί από το SAH ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε Χρήστη.

                 Σε αυτήν την περίπτωση, το SAH θα καταβάλει στον Χρήστη το ποσό των credits που αγόρασε και δεν χρησιμοποίησε.

                 Η κοινοποίηση της καταγγελίας της συμφωνίας από το SAH θα πραγματοποιηθεί με επιστολή στη διεύθυνση email που αναφέρεται ως τοποθεσία των ειδοποιήσεων χρήστη.

                 Το SAH, σε περίπτωση μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, θα προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν από τον Χρήστη και δεν χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά.

                 3. Η αίτηση ακύρωσης μιας σύμβασης πρέπει να αποστέλλεται εγγράφως με email από το email που είναι καταχωρημένο στον λογαριασμό του SAH.

                 Η ακύρωση από το SAH γίνεται γραπτώς, με φαξ ή με email.

                 11. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία, ακυρότητα

                 Η σύμβαση που περιέχεται σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις υπόκειται στο δίκαιο της Ισπανίας.

                 Οι συμβαλλόμενοι στη σύμβαση που υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμφωνούν να υποβάλλουν στα δικαστήρια της Μαδρίτης, σε τυχόν διαφορές επί του αντικειμένου, του περιεχομένου ή της ερμηνείας τους, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος περί επιβολής δεν ορίζει διαφορετικά.

                 Εάν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κηρυχθούν άκυρες από δικαστήριο, η εν λόγω κήρυξη ακυρότητας δεν θα επηρεάσει το κύρος των άλλων ρητρών της σύμβασης, οι οποίες παραμένουν έγκυρες, εφαρμοστέες και εκτελεστές από τα μέρη.