ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από το SAH θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή παροχή της υπηρεσίας και τη διαχείριση του ιστού. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας από το εν λόγω SAH για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης και διαφήμισης.

Συλλεχθέντα δεδομένα:

Το SAH θα χειρίζεται αποκλειστικά τα δεδομένα που παρέχονται άμεσα και ενεργά από τον χρήστη, είτε εθελοντικά είτε με τη συγκατάθεσή του, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας, τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του SAH σε σχέση με την υπηρεσία και τον ποιοτικό έλεγχό της.

Χρήση των δεδομένων:

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή παροχή της υπηρεσίας και για τον έλεγχο της σωστής παροχής και ποιότητας της ίδιας.

Μεταφορά δεδομένων:

Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να μεταφερθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή με τις οποίες έχετε συνάψει σύμβαση για δικούς σας διαφημιστικούς σκοπούς.

Αυτά τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα είναι απολύτως απαραίτητα ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα παρέχει καθεμία από αυτές τις εταιρείες ή/και τα πρόσωπα.

Συγκατάθεση:

Ως Χρήστης της Ιστοσελίδας και αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωρίζω και αποδέχομαι ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από εμένα θα αποθηκεύονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας με τον τρόπο που περιγράφεται λεπτομερώς στους Όρους και προϋποθέσεις και με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Όπως αναφέρεται στην ενότητα Νομική σημείωση αυτής της ιστοσελίδας, Speakingathome S.L. με ΚΕΠΕΥ B87350856 είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.speakingathome.gr, και καθορίζει σε αυτό το τμήμα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να παρέχει ο χρήστης όταν επισκέπτεται τον ιστό.

Η Πολιτική Απορρήτου Speakingathome (εφεξής SAH), επιδιώκει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και ο Οργανικός Νόμος 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εγγύηση των ψηφιακών δικαιωμάτων.

1. Επίσημη ρητή συγκατάθεση

Όπως αναφέρεται στη Νομική σημείωση αυτής της Ιστοσελίδας, το Speakingathome Ltd., με αριθμό ταυτοποίησης B87350856, είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.speakingathome.gr, και παρουσιάζει σε αυτήν την ενότητα μια Πολιτική απορρήτου σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να παρέχει ο χρήστης όταν επισκέπτεται την Ιστοσελίδα.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Speakingathome (εφεξής SAH), επιδιώκει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, ο Οργανικός Νόμος 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (LOPD) και το Βασιλικό Διάταγμα 1720 / 2007, της 21ης Δεκεμβρίου, με το οποίο εγκρίνεται ο Κανονισμός Ανάπτυξης του Οργανικού Νόμου 15/1999 (RLOPD).

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, και μέσω της αποδοχής της ισχύουσας Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων, γνωρίζω και συμφωνώ ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από εμένα θα αποθηκεύονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας με τρόπο που περιγράφεται λεπτομερώς στους Όρους χρήσης και με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

2. Πληροφορίες και κυριότητα του αρχείου

Το SAH συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από χρήστες και επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στις Ιστοσελίδες και τα συμπεριλαμβάνει σε ιδιόκτητο αρχείο, η επεξεργασία των οποίων προορίζεται αποκλειστικά για τη διαχείριση των αιτούμενων υπηρεσιών και την απάντηση στα ερωτήματα των Χρηστών. Ο Υπεύθυνος για τα αρχεία είναι το Speakingathome Ltd.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το SAH μέσω της ιστοσελίδας του θα αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη εμπιστευτικότητα, τηρώντας τις διατάξεις που ισχύουν για την προστασία των δεδομένων και, ειδικότερα, τον Νόμο 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Λαμβάνει επίσης τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει, σε σχέση με τα εν λόγω δεδομένα, την άνευ αδείας αλλοίωση, απώλεια, επεξεργασία και πρόσβαση, καθώς και το καθήκον απορρήτου των δεδομένων που πρέπει να προστατεύονται και άλλες υφιστάμενες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Συμφωνεί επίσης να μη χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι στους δικτυακούς τόπους για διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων για τις υπηρεσίες που παρέχει.

Ο χρήστης πρέπει να παρέχει τα δεδομένα και τις προσωπικές περιστάσεις που απαιτούνται στο έντυπο εγγραφής για να εγγραφεί ως πελάτης της υπηρεσίας ή/και της πληρωμής που αντιστοιχεί στη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών. Η καταχώριση τέτοιων δεδομένων είναι υποχρεωτική. Η έλλειψη συμπληρωματικότητας αυτών από τον χρήστη ή η παροχή εσφαλμένων δεδομένων θα δίνει το δικαίωμα στο SAH να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή. Ο Χρήστης ή ο Επαγγελματίας μπορεί να παραλείψει να κοινοποιήσει οποιαδήποτε δεδομένα ή προσωπικές περιστάσεις που δεν είναι απολύτως απαραίτητες για να εγγραφεί ως πελάτης ή για τη διαμόρφωση της σύμβασης.

3. Συλλογή πληροφοριών

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας συμφωνεί ρητά ότι τα δεδομένα και τα περιεχόμενα που εισάγονται από τον εν λόγω Χρήστη, ή καταχωρούνται, εντός των κανονικών λειτουργιών του SAH - που περιγράφονται στους Όρους χρήσης-, και της δραστηριότητάς του, πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο που ανήκει στο Speakingathome Ltd.

Επιπλέον, ο Χρήστης συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη προκειμένου να ενημερώσει τον Χρήστη, με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του email, για τυχόν αλλαγές ή εξελίξεις στις πολιτικές, τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Speakingathome Ltd. ή τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών.

Το SAH. μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτες εταιρείες για την αξιολόγηση ή την παρακολούθηση με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της Ιστοσελίδας, καθώς και υπηρεσίες ή Ιστοσελίδες Διαφήμισης με σκοπό την τοποθέτηση διαφημίσεων στην Ιστοσελίδα του SAH ή την αποστολή διαφημίσεων στους Χρήστες. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν cookies ή άλλα μέσα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισής μας.

Ταυτόχρονα, ο πελάτης αποδέχεται ρητά ότι η διεύθυνση email που παρέχεται κατά τη στιγμή της εγγραφής είναι η διεύθυνση επικοινωνίας για την ενημέρωση του Χρήστη σχετικά με πράξεις εντός της σφαίρας δράσης του κατόχου του αρχείου, όταν ο Οργανικός Νόμος 15/1999 απαιτεί να κοινοποιούνται στον πελάτη.

Επίσης, ο χρήστης συναινεί ρητά ότι το SAH κοινοποιεί τα δεδομένα όπως απαιτείται σε εταιρείες ή τράπεζες που χρειάζονται για τη διαχείριση ή/και την πληρωμή της υπηρεσίας.

Η χρήση και η μεταφορά των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα API της Google σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα συμμορφώνεται με την Πολιτική δεδομένων χρήστη υπηρεσιών API της Google, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περιορισμένης χρήσης.

4. Εγγραφή ήχου

Το SAH, στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να καταγράφει τα μαθήματα του εν λόγω Χρήστη, αν και πάντα με την επιφύλαξη της τεχνικής διαθεσιμότητας τόσο του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ όσο και του Χρήστη.

Το αίτημα για την καταγραφή από τον μαθητή με τη μορφή που περιέχεται στους Όρους χρήσης περιλαμβάνει τη ρητή εξουσιοδότηση για την αποθήκευση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων που συλλέγονται από την έννοια αυτή στους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όντας απαραίτητος για τη μετάδοση της αποθήκευσης της εγγραφής που αναφέρθηκε προηγουμένως, ο χρήστης αποδέχεται, ότι εάν ο Χρήστης ζητήσει μια τέτοια εγγραφή, αυτή θα καταγραφεί και θα αποθηκευτεί στη συσκευή του Δασκάλου, προκειμένου να αποστείλει ένα αντίγραφο της εγγραφής στον Χρήστη μετά την ολοκλήρωση.

Επίσης, ο Χρήστης αποδέχεται ρητά ότι η καταγραφή μπορεί να είναι άμεσα και κατόπιν ειδοποίησης, να αποθηκεύεται σε διακομιστές του SAH και να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το SAH, καθώς και για την επίλυση ή διερεύνηση οποιουδήποτε είδους σύγκρουσης, αγωγής, καταγγελίας, αξίωσης ή διαμάχης που προκύπτει από τις σχέσεις του SAH με τον Χρήστη, καθώς και του SAH με τους δασκάλους του, και μεταξύ δασκάλων και χρηστών.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά ότι κάτοχος του αρχείου στο οποίο είναι αποθηκευμένη η εγγραφή είναι ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ από τον οποίο το ζήτησε ρητά ο χρήστης και ότι το SAH δεν είναι ο ιδιοκτήτης ή η υπεύθυνη οντότητα, ούτε έχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα. Ως εκ τούτου, η άσκηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει ο νόμος περί προστασίας δεδομένων, καθώς και κάθε άλλος τύπος επικοινωνίας ή αξίωσης που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα, θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον αντίστοιχο δάσκαλο.

Έναν μήνα μετά την ημερομηνία της ηχογράφησης, εάν δεν έχει υπάρξει κάποιο παράπονο ή κάποια αξίωση για κάποιο μάθημα, ο δάσκαλος θα διαγράψει τις ηχογραφήσεις. Μετά από αυτό, η ανάκτηση δεν είναι δυνατή.

5. Δεδομένα: Πρόσβαση, τροποποίηση, ακύρωση και εναντίωση

Σε περίπτωση μη εξουσιοδότησης της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τον σκοπό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί στην επεξεργασία με email με την αναφορά "Προστασία δεδομένων" στη διεύθυνση email contact@speakingathome.com ή με γραπτό και υπογεγραμμένο αίτημα που αποστέλλεται με πιστοποιημένο mail στην ακόλουθη διεύθυνση:

Speakingathome Ltd., Calle Julio Romero, 12, 2nd A of Móstoles (Μαδρίτη),

Ο ίδιος μηχανισμός που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θεσπίζεται για την άσκηση εκ μέρους του Χρήστη των δικαιωμάτων που συνοδεύουν νόμιμα την πρόσβαση, τη διόρθωση και την ακύρωση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το SAH μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν στην Ισπανία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου διαθέτει εγκαταστάσεις. Ομοίως, μη μέλη της ΕΕ μπορούν να πραγματοποιούν διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες για τις οποίες ο πελάτης συναινεί ρητά, σύμφωνα με τον νόμο.

Συγκεκριμένα, το SAH θα παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες και επαγγελματίες έναν μηχανισμό στις ιστοσελίδες για αυτόματη διαγραφή πληροφοριών από τα αρχεία.

6. Ασφάλεια στη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών και φύλαξης δεδομένων

Το SAH δηλώνει και εγγυάται ότι διατηρεί τα επίπεδα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει καθιερώσει όλα τα τεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή του για να αποτρέψει την απώλεια, κατάχρηση, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κλοπή των δεδομένων που παρέχονται από τους Χρήστες. Όλα αυτά με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι ο Χρήστης ή ο Επαγγελματίας αποδέχεται ρητά ότι τα μέτρα ασφαλείας του Διαδικτύου δεν είναι αδιαπέραστα.

7. Cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε έναν Χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Ιστοσελίδα μας και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που είναι συνδεδεμένος. Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη αποθηκεύει cookies στον σκληρό δίσκο μόνο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνεδρίας, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο μνήμης και χωρίς να βλάπτει τον υπολογιστή. Τα cookies δεν περιέχουν συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες και τα περισσότερα από αυτά διαγράφονται από τον σκληρό δίσκο στο τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα cookies συνεδρίας).

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται τα cookies ως πρότυπο και, ανεξάρτητα από αυτά, μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε προσωρινά ή αποθηκευμένα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας - ενεργοποιώντας τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας - το SAH δεν θα ενσωματώσει στα cookies τα αποθηκευμένα δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται κατά τη στιγμή της εγγραφής ή της αγοράς. Δείτε τη χρήση των Cookies

8. Τροποποίηση της Πολιτικής απορρήτου

Το SAH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου που εκφράζεται στο παρόν, σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια ή λόγω τυχόν νομοθετικών, νομολογιακών και δογματικών αλλαγών στην ισπανική υπηρεσία προστασίας δεδομένων.

Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική απορρήτου θα δημοσιευτεί πριν από την αποτελεσματική εφαρμογή της. Η απλή χρήση της Ιστοσελίδας ή των κωδικών πρόσβασης μετά από αυτές τις αλλαγές θα συνεπάγεται την αποδοχή αυτής της πολιτικής.